Tag Archives: scholen

PO-raad in de spagaat

N.a.v. aangekondigde bezuiniging op het budget voor passend onderwijs plaatste de PO-raad een reactie op de website met de titel ‘passend onderwijs wordt een onmogelijke opdracht’. Ik begrijp heel goed met welke reden deze boodschap wordt afgegeven. De kaarten zijn in Den Haag immer nog niet geschut. Met het bericht wordt het signaal afgegeven dat deze bezuiniging van de baan moet. Hiermee vervult de PO-raad haar rol als vertegenwoordiger van de sector zoals verwacht mag worden. Het bericht heeft echter ook een keerzijde. Ik vraag me af of ze met de toon van het persbericht voldoende ruimte laten aan scholen en besturen die goed bezig zijn om trots te zijn op wat ze hebben bereikt…….. Lees verder

Advertenties

De grootste revolutie sinds de Oudheid

writing_lunsfordEugenia Codina, CED-Groep

Afgelopen donderdag ben ik bij een SLO- studiedag voor taalspecialisten geweest. Het thema was: schrijven als onderdeel van het curriculum. De verschillende sprekers en deelnemers waren het eens over twee punten: het niveau van het schrijven in scholen is treurig en de aandacht voor opstellen is vrijwel nihil. Dit was het standpunt van zowel de inspectie, als de taalbegeleiders en de onderzoeken gewijd aan het onderwerp. Lees verder

Taal -en rekensubsidie

Aandacht voor Taal staat al geruime tijd hoog op de landelijke onderwijsagenda. Veel scholen hebben een aanvraag gedaan bij het landelijke platform Kwaliteit en innovatie om in aanmerking te komen voor een subsidie. Scholen krijgen binnen deze regeling €6.000 per jaar voor een periode van drie jaar. Bij de aanvraag geven scholen aan welke taalproblematiek ze binnen deze periode willen aanpakken.digitale implementatiekoffer vindt u tal van instrumenten, kwaliteitskaarten en praktijkvoorbeelden. Doe er uw voordeel mee!http://www.rekenpilots.nl/

Eén van de criteria is dat de opbrengsten gedeeld mogen worden met het onderwijsveld. Dit heeft ervoor gezorgd dat er lopende de pilots een schat aan materialen beschikbaar wordt gesteld. In de

In navolging van de landelijke regeling taalpilots is het projectbureau kwaliteit! in september gestart met de nieuwe regeling rekenpilots. Besturen kunnen binnen de regeling een subsidie aanvragen om verbeteringen aan te brengen in het rekenniveau van de leerlingen. De regeling zal worden gepubliceerd via de website

Leren in de 21e eeuw

Bij het begrip leren hebben veel mensen een verschillende opvatting. Diverse factoren beïnvloeden onze kijk op leren. Eén van de verschillen wordt gevormd door de wijze waarop onze maatschappij is georganiseerd. Tussen landen onderling valt dan ook veel diversiteit te bespeuren. Via de volgende link wordt een mooi doorkijkje gegeven in het verschil in opvattingen. 21 century education
Het in contact treden met een school in een ander land kan een goede manier zijn om kinderen te laten ervaren hoe het is om in een andere omgeving op te groeien. Bob Hofman, directeur van ICT&E organiseert tal van initiatieven die op internationaal niveau scholen aan elkaar verbindt. Een goed voorbeeld hiervan zijn
Learning Circles.http://www.ict-edu.nl/

Een Learning Circle is als het ware een tijdelijke leergemeenschap waarin leerlingen en docenten gedurende een bepaalde periode samenwerken en samen leren. Met behulp van Internet, e-mail en chat, wordt er in de Learning Circle gecommuniceerd. Van iedere school neemt een ‘class’ deel; dat kan zijn een hele klas, maar evengoed ook een kleinere groep leerlingen in een ander verband. (computerclub, open opdrachten, profielwerkstuk etc.)De leerlingen in een bepaalde Circle bespreken samen een onderwerp dat van tevoren is vastgesteld; het zgn. ‘Circle Theme’. Iedere ‘class’ stelt aan de overige Circle-deelnemers één vraag binnen het kader van het ‘Circle Theme’. De leerlingen gaan dan op onderzoek (bronnen, webbased, eigen omgeving) om de gestelde vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.De antwoorden die binnen zijn gekomen op de eigen ‘gesponsorde vraag’ worden verwerkt tot een ‘Summary’. Binnen de Learning Circle wordt uitgegaan van de volgende vier onderdelen in het leerproces: Verwerven, Valideren, Verwerken en Verstrekken van informatie.In een Learning Circle wordt dus zowel aan vakspecifieke doelen gewerkt (inhoud van de Circle), als aan onderdelen van de ICT- en Informatievaardigheden leerlijn.

Meer weten over Learning Circles en andere internationaliseringsprojecten? Ga naar:

Wij gaan van start

Vandaag, 1 september 2008 zijn alle scholen in Nederland weer gestart. Het belooft weer een ontwikkelingsvol onderwijsjaar te worden. Ruim 5000 leraren zijn in aanmerking gekomen voor de lerarenbeurs. Het ministerie heeft zelfs 2500 professionals teleur moeten stellen.
Bij de landelijke aanvragen Taalpilots valt hetzelfde beeld te bespeuren. Ook deze regeling is ruim overtekend. Het betekent dat er op veel scholen gewerkt gaat worden aan een verbetering van de kwaliteit. Soms op individueel niveau, maar vaak ook geldend voor de totale organisatie.

Vandaag start ook deze webblog. Een initiatief van twee bevlogen onderwijsmensen. Zoals veel scholen ambities hebben om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland op een hoger niveau te brengen, hebben wij dat ook. Wij zullen ons uiterste best doen om deze blog een bron van inspiratie te laten zijn.
Onze ambities met deze blog zijn groot. Alle bijdrage gaan over onderwijs in de 21e eeuw. Dit betekent dat u van ons bijdragen mag verwachten die gaan over nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen en multimediale toepassingen.

Wij werken hierbij samen met een groep mensen die hun sporen in het onderwijs hebben verdiend en die een goede kijk hebben om de onderwijskundige wereld om ons heen. Zij zullen, samen met ons, op zoek gaan naar goede voorbeelden die u kunnen inspireren uw onderwijs te verbeteren. Alle voorbeelden hebben één doel: Gemak, genot én gewin te ervaren voor uw onderwijspraktijk. Wij dagen u hierbij uit het morgen net iets anders te doen dan u gewend bent.

Rest ons alleen nog u een zeer plezierig schooljaar toe te wensen. Wij hopen dat u er met ons een boeiend onderwijsjaar van gaat maken!

%d bloggers liken dit: